SmodCMS
 

Dyżur wakacyjny

 

Umowa wakacyjna 2017r.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DYŻURU WAKACYJNEGO

DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W IZABELINIE

 

 

1.Gminne Przedszkole w Izabelinie prowadzi dyżur wakacyjny w lipcu lub w sierpniu, naprzemiennie każdego roku.

2.Z dyżuru mogą korzystać dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą  uczęszczały do przedszkola od 01 września danego roku.

3.Zgłoszenie dziecka na dyżur odbywa się poprzez podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego                przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym z dyrektorem przedszkola.

4.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Gminnego Przedszkola w Izabelinie                jest podpisanie opisanej w pkt. 3 umowy oraz spełnienie następujących kryteriów:

     a) rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;

     b) wypełnienie formularza osobowego dziecka (umieszczonego na druku umowy);

     c) uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca,                         w którym odbywa się dyżur. Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie                        jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

5. Zawieranie umów odbywa się od 01 do 14 czerwca danego roku w godzinach 08:00 – 16:00.

6.Druk umowy można pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola (http://www.przedszkole.izabelin.pl).

7.Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym naliczana jest                z góry na podstawie deklaracji zawartej w umowie w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym.

8.Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.

9.Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w umowie. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie do 15 września.

10.Zwrot nadpłaconej kwoty w przypadku nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony w sekretariacie Gminnego Przedszkola w Izabelinie                      do 15 września w roku, w którym dziecko uczęszczało na dyżur wakacyjny.

11.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte                     w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

12.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2013r.

UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola
w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek
należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola
w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad
liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie
i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 –
1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją,
o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni
zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie
wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia
dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym
dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o
dziecku (np. alergie,
choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do
natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu
naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola
w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach
za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................,
oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie
na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce
dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola
w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek
należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola
w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad
liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie
i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 –
1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją,
o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni
zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie
wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia
dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym
dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o
dziecku (np. alergie,
choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do
natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu
naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola
w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach
za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................,
oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie
na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce
dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny)
Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)http://UMOWA NR ........../2017 w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy: Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17, reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego przez Wójta Gminy Izabelin, a Panią/Panem................................................................................................................................, zamieszkałą/łym pod adresem ............................................................................................................................., legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ..................., zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym” § 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ...................................., (imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka) Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827). 2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie. § 2 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych. 2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w: Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* 3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z: 1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy; 2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy. § 3 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00. 2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują: 1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie: a) fachowej opieki pedagogicznej; b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym; c) rozwijania zdolności twórczych; d) wspierania indywidualnych zainteresowań; 2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; 3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią; 4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci; 5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających; 6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli. 3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. § 4 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie; 2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu; 3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy; 4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r. 5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka; 6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola; 7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego. 2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy. 3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy. § 5 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn: 1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy; 2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy; 3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy. 2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3. 3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca. 5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN. 6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą: 1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1; 2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1; 3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1. 7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. § 6 1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r. 2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego: PKO PB SA II/O Warszawa 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707 3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego. § 7 1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy. 2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN. 3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r. 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. § 8 1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin. ................................................ ................................................ (podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola) Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym 1) Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko PESEL Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania) 2) Dane osobowe rodziców Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu Adres e-mail Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym 1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola* ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) * w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym Izabelin, dn. .................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres) O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny)
Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Gminne Przedszkole w Izabelinie