SmodCMS
 

Dyżur wakacyjny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DYŻURU WAKACYJNEGO DLA GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. KS. ALEKSANDRA FEDOROWICZA W IZABELINIE.

 

UMOWA WAKACYJNA 2018r.

 

 

 

UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola
w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek
należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola
w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad
liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie
i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 –
1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją,
o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni
zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie
wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia
dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym
dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o
dziecku (np. alergie,
choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do
natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu
naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola
w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach
za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................,
oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie
na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce
dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola
w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek
należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola
w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad
liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie
i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 –
1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją,
o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni
zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie
wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30,
rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie
7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia
dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym
dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o
dziecku (np. alergie,
choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do
natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu
naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola
w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach
za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................,
oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie
na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce
dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny)
Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)http://UMOWA NR ........../2017 w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy: Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17, reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego przez Wójta Gminy Izabelin, a Panią/Panem................................................................................................................................, zamieszkałą/łym pod adresem ............................................................................................................................., legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ..................., zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym” § 1 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ...................................., (imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka) Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827). 2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie. § 2 1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych. 2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w: Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)* 3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z: 1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy; 2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy. § 3 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00. 2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują: 1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie: a) fachowej opieki pedagogicznej; b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym; c) rozwijania zdolności twórczych; d) wspierania indywidualnych zainteresowań; 2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka; 3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią; 4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci; 5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających; 6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli. 3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. § 4 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie; 2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu; 3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy; 4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r. 5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka; 6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola; 7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego. 2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy. 3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy. § 5 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn: 1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy; 2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy; 3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy. 2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3. 3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. 4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca. 5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN. 6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą: 1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1; 2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1; 3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1. 7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. § 6 1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r. 2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego: PKO PB SA II/O Warszawa 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707 3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego. § 7 1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy. 2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN. 3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r. 4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma. § 8 1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego. 3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej. 4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin. ................................................ ................................................ (podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola) Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym 1) Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko PESEL Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania) 2) Dane osobowe rodziców Matka (opiekun prawny) Ojciec (opiekun prawny) Imię i nazwisko Adres zamieszkania Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu Adres e-mail Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym 1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola* ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) 2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby: …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) …………………………………………………………………………………………………………………….................................................................... (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu) Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) * w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego) Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym Izabelin, dn. .................................... .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres) O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne. ….................................................................. …................................................................ ( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
UMOWA NR ........../2017
w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola
prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
zawarta w dniu ................................ 2017r. pomiędzy:
Gminnym Przedszkolem w Izabelinie, mieszczącym się w Izabelinie przy ul. Kościuszki 17,
reprezentowanym przez dyrektora, panią Beatę Podgajną, zwanym dalej „przedszkolem”,
działającą na podstawie pełnomocnictwa z dn. 17.08.2011 Nr WG.077.11.2011 udzielonego
przez Wójta Gminy Izabelin,
a Panią/Panem................................................................................................................................,
zamieszkałą/łym pod adresem .............................................................................................................................,
legitymującą/cym się dowodem osobistym seria .............. nr ...................,
zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez przedszkole usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka ........................................................................ , ur. ....................................,
(imię i nazwisko dziecka) (data urodzenia dziecka)
Zwanego dalej „dzieckiem”, oraz ustalenie zasad odpłatności za te usługi zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013r., poz. 827).
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na postawie zasad określonych w Regulaminie korzystania z dyżuru wakacyjnego dla Gminnego Przedszkola w Izabelinie.
§ 2
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia ........ lipca 2017r. do dnia ......... lipca 2017r, tj. ………. dni roboczych.
2. Rodzic/opiekun prawny* oświadcza, że jego dziecko będzie korzystać z usług przedszkola w:
Poniedziałek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Wtorek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Środa od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Czwartek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
Piątek od godz. ............. do godz. ............., w tym ...... posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek)*
3. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
1) bezpłatnych godzin określonych w § 3 ust. 1 umowy;
2) odpłatnych świadczeń, określonych w § 3 ust. 2 umowy.
§ 3
1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnego kształcenia od godz. 7:00 do godz. 13:00.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne usługi w zakresie wychowania i opieki w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) realizowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej;
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym;
c) rozwijania zdolności twórczych;
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;
3) organizację gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowania otaczającym światem, w tym ekologią;
4) organizację imprez okolicznościowych, wystaw i konkursów z udziałem dzieci;
5) opiekę nad dziećmi podczas odpoczynku oraz prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających;
6) inne zajęcia wykraczające poza podstawę programową, wynikające z inicjatywy dzieci, rodziców lub nauczycieli.
3. Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
§ 4
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Gminnego Przedszkola w Izabelinie;
2) współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu;
3) przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 2 niniejszej umowy;
4) wniesienia wyliczonej opłaty do 06 lipca 2016r.
5) niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka;
6) natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z usług przedszkola;
7) przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.
2. Rodzic/opiekun prawny wypełnia formularz osobowy – załącznik nr 1 do umowy.
3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – załącznik nr 2 do umowy.
§ 5
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola w okresie wakacyjnym, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
1) stawki godzinowej wynoszącej 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę, o której mowa w § 1 niniejszej umowy;
2) zadeklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z § 2 ust. 2 umowy;
3) liczby dni określonych w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zwrot kosztów za czas nieobecności dziecka nastąpi na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola. Wniosek należy złożyć do dnia 15 września 2016r. W przypadku niezłożenia wniosku nadpłata przechodzi na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie jako darowizna z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne – załącznik nr 3.
3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uregulowania kwoty za przekroczony czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad liczbę godzin zadeklarowanych w §2 pkt. 2 umowy. O należnej kwocie rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany pisemnie i jest zobowiązany do uregulowania należności w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.
4. Ostateczne rozliczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym następuje według realnej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu wykraczających poza realizację podstawy programowej do 10 dnia kolejnego miesiąca.
5. Za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, stawka o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, wynosi w godzinach od 13:00 do 17:30 – 1,00 PLN.
6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu korzystania z wyżywienia zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, które wynoszą:
1) za 3 posiłki – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 8,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
2) za 2 posiłki (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek) – 75% dziennej stawki żywieniowej, tj. 6,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1;
3) za 1 posiłek (obiad) – 50% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,00 PLN x liczba dni zadeklarowanych w § 2 ust. 1.
7. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w § 5 ust. 6 ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 6
1. Opłaty, o których mowa w § 5 pkt. 1, 5 i 6 umowy, płatne są z góry do 06 lipca 2016r.
2. Płatność należy uregulować za pośrednictwem konta bankowego:
PKO PB SA II/O Warszawa
88 1020 1026 0000 1802 0180 4707
3. Brak uiszczenia opłaty do 06 lipca 2016r. jest jednoznaczny z rezygnacją z usług Gminnego Przedszkola w Izabelinie w okresie wakacyjnym i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.
§ 7
1. W przypadku odebrania dziecka po czasie, o którym mowa w §2 umowy, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w § 5 ust. 5 umowy.
2. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas pracy przedszkola, tj. po godzinie 17:30, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 50,00 PLN.
3. Należności, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 zostaną naliczone do 10 września 2016r.
4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przekroczony czas w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma.
§ 8
1. Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Gminnego Przedszkola w Izabelinie oraz zarządzenia dyrektora placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Statut Przedszkola oraz przepisy kodeksu Cywilnego.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym dla Urzędu Gminy Izabelin.
................................................ ................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) (podpis dyrektora przedszkola)
Załącznik nr 1 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1) Dane osobowe dziecka
Imię i nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Dodatkowe informacje o dziecku (np. alergie, choroby, przeciwwskazania)
2) Dane osobowe rodziców
Matka (opiekun prawny)
Ojciec (opiekun prawny)
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu do natychmiastowego kontaktu
Adres e-mail
Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać dziecko z przedszkola*
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
2. Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka z przedszkola następujące osoby:
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego nr telefonu)
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
* w przypadku gdy dziecko będzie odbierane tylko przez rodziców prosimy o skreślenie pkt.2
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego, danych osobowych naszych i dziecka, przez dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Załącznik nr 3 do Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym
Izabelin, dn. ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, adres)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, że zgodnie z §5 pkt. 2 Umowy w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Izabelin w okresie wakacyjnym, w przypadku zaistnienia nadpłaty w opłatach za pobyt i wyżywienie mojego dziecka ............................................................................................................, oraz niezłożeniu wniosku o zwrot w/w nadpłaty do 15 września 2016r. wyrażam zgodę na jej przekazanie na rzecz Gminnego Przedszkola w Izabelinie w formie darowizny z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne.
….................................................................. …................................................................
( podpis matki/ opiekuna prawnego) (podpis ojca/ opiekuna prawnego)
Gminne Przedszkole w Izabelinie