SmodCMS
 

 

 

"Bez pedanterii, życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka"

J. Korczak

 

Gminne Przedszkole
im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
ul. T. Kościuszki 17

05-080 Izabelin

tel./fax 22 7226031
tel. kom. 500 227 208
tel. kom. 505 501 826 (po godzinie 16:00)
e-mail: przedszkole@izabelin.pl
 
 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.,

zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie, ul. T. Kościuszki 17, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

 

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g

oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku

z Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym

podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO

do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę

do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem ochrony danych osobowych

 

w Gminnym Przedszkolu im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie jest Paweł Maliszewski tel:

606-191-915.Dyrektor Gminnego Przedszkola im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie przy ul.

T. Kościuszki 17, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych

nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych – RODO,

Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

 

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń,

uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość

konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

                   

„Tomik Poetycki Patrioty Przedszkolaka”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami

z naszego przedszkola do wzięcia udziału w projekcie patriotycznym pt.

„Tomik Poetycki Patrioty Przedszkolaka”.

 

Cele projektu:

- rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci

- tworzenie poczucia przynależności narodowej

- budzenie wrażliwości poetyckiej u dzieci

- wzmacnianie postaw prorodzinnych

 

Uczestnik projektu powinien złożyć jeden wiersz/rymowankę

napisaną z pomocą rodziców, nigdzie do tej pory niepublikowany

i nienagradzany o tematyce patriotycznej oraz rysunek do wiersza

wykonany przez dziecko.

 

Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

- tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę grupy

 

       Pracę należy dostarczyć do 28.09.2018r.

 

  Wyróżnione wiersze i rysunki zostaną wydrukowane

                       w „Tomiku Poetyckim Patrioty Przedszkolaka”.                      

    

 

„Polska Śladami Małego Patrioty”

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Mamy dla Was ciekawy projekt do zrealizowania w czasie wakacji,

związany z historią naszego Kraju.

 

Jeśli uda Wam się wyjechać w ciekawe miejsce, które

w szczególny sposób przedstawia historię Polski,

zróbcie zdjęcie i weźcie udział w naszym konkursie fotograficznym pt.

„Polska Śladami Małego Patrioty”.

 

Celem konkursu jest rozbudzanie u dzieci zainteresowania

historią naszego kraju, poszerzenie ich wiedzy na temat

patriotycznych postaw naszych przodków.

 

Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

- tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę grupy

 

Wywołane zdjęcia w formacie 13x18 należy złożyć

u nauczycielek grup do 28.09.2018r.

 

Zgłaszając prace, uczestnik wyraża zgodę na publikowanie

zdjęć na stronie internetowej przedszkola i po za placówką.

 

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymają nagrody

oraz dyplomy. Ponadto fotografie zostaną zaprezentowane

w holu przedszkola.     

 

     

                                              

 
 
 

  

 

Certyfikat

Przedszkole Uczące Się

 

 

 

 

*****

 

 

*****

 

*****

 
*****
*****
*****
Gminne Przedszkole w Izabelinie